รับสมัครงาน
1.พนักงานขาย    2  ตำแหน่ง
   คุณสมบัติ :-

      
- อายุ 25-30 ปี เพศ ชาย/หญิง
        - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
        - มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
        - สามารถใช้โปรแกรม Office ได้
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
อัตราค่าจ้างที่ต้องการ  รูปถ่าย
ชื่อ  นามสกุล  ศาสนา
เพศ ชาย หญิง  วันเดือนปีเกิด  อายุ  ปี
สถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)  เรียน รด. ปี  เกณฑ์ทหารแล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์
สถาณภาพสมรส โสด สมรส หย่า หม่าย อื่นๆ
สถานที่ติดต่อ
 เลขที่  หมู่ี่  ตำบล  อำเภอ
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์
กรณีเร่งด่วนผู้ที่ติดต่อข้าพเจ้าได้ ชื่อ  โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้สะดวก
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
อนุปริญญาตรี/ปวส ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
อื่นๆ ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มต้น-สิ้นสุด บริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน
1.
2.
3.
ความสามารถพิเศษ
 โปรโมชั่นพิเศษสุด สุด อุปกรณ์ และของใช้ในบ้าน ลดราคา 50-70 %
 
    COPYRIGHT © 2018 SINUDOM COMMERCIAL